Disclaimer

Deze disclaimer en de voorwaarden hierin opgenomen zijn van toepassing op de website www.franklandsman.nl. Door gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Informatie en advies

Op deze website wordt informatie aangeboden. Hoewel Frank Landsman zorgvuldig nastreeft om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt rechthebbende geen verantwoordelijkheid daarvoor. Inhoudelijk betekent dit, dat wij geen garantie geven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen er is vermeld. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Het gebruik van deze website en beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan.

Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook medisch advies inwint bij een medisch adviseur en/of specialist.

De website franklandsman.nl verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. De adviezen en de informatie die u op deze site aantreft zijn niet bedoeld als vervanging voor enig medisch advies en zijn niet afgestemd op uw persoonlijke gezondheidssituatie. De informatie op deze site is tevens niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte,  probleem of als behandeling hiervoor. Onder elke pagina staat dan ook vermeld:“Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts”.

Gebruik

Frank Landsman behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Frank Landsman geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Frank Landsman redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Frank Landsman garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Intellectueel eigendom

Frank Landsman behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. In geen enkel geval is Frank Landsman aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade, met inbegrip van negatieve effecten op de gezondheid, gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot: 1.defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website; 2.de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;3.het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Frank Landsman of aan u wordt gezonden; 4.de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website; 5.misbruik van deze website; 6.verlies van gegevens; 7. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschik- baar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Frank Landsman op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Behandeling

Tijdens een behandeling wordt een kwalitatieve analyse gemaakt, geen diagnose gesteld. Alle middelen die wij gebruiken zijn om het fysiologische, zelfregulerende vermogen van het lichaam aan te zetten en te helpen balanceren. Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts.

Informatie van derden

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De externe links op onze website zijn enkel aangelegd voor informatief en wetenschappelijk gebruik, deze externe sites staan niet onder controle van rechthebbende. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Frank Landsman worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Frank Landsman aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Frank Landsman stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Het versturen van e-mail berichten met vertrouwelijke informatie is geheel voor eigen risico. Frank Landsman raadt u dit derhalve af.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen te allen tijde door Frank Landsman gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Frank Landsman behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Frank Landsman is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitslui- tende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend intern worden gebruikt overeenkomstig de door u zelf ingestelde voorkeuren. waarden.

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Frank Landsman. U kunt online contact met ons opnemen via het contactformulier.

Nb. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Comments are closed.

You are using the BNS Add Widget plugin. Thank You!